Lắp đặt tranh gốm Bát Tràng cho khách tại Thường Tín 0987846706𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐎̂𝐈 𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓:
💯𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙱𝚊́𝚝 𝚃𝚛𝚊̀𝚗𝚐
💯𝚑𝚊̀𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚟𝚎̃ 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝙽𝚐𝚑𝚎̣̂ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗
💯 𝚗𝚞𝚗𝚐 𝚘̛̉ 𝚗𝚑𝚒𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̣̂ 𝚌𝚊𝚘 𝚔𝚑𝚞̛̉ 𝚑𝚘𝚊̀𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚌𝚑𝚒̀, 𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐. 𝙼𝚊̀𝚞 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚊̀𝚞 𝚖𝚎𝚗 𝚋𝚎̂̀𝚗 𝚟𝚒̃𝚗𝚑 𝚌𝚞̛̉𝚞 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗!
💯 𝚋𝚊̉𝚘 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝟷 đ𝚘̂̉𝚒 𝟷 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚕𝚘̂̃𝚒 𝚍𝚘 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚜𝚊̉𝚗 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝
👉🏻𝚖𝚊̂̃𝚞 𝚖𝚊̃ đ𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝
👉🏻𝚐𝚒𝚊́ 𝚌𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚘̂́𝚝
👉🏻 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚌𝚘́ 𝚜𝚊̆̃𝚗

𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐀̂́𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐍 𝐆𝐈𝐀́ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐋𝐎̀.
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~
🌏ℎ𝑡𝑡𝑝://𝑏𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔.𝑖𝑛𝑓𝑜
☎️ ⓿➒➍➋➋➊➊➒➒➋ – ⓿➒➑➐➑➍➏➐⓿➏
✔𝐂𝐇𝟏: 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟏𝟓 𝐓𝐡𝐮𝐲̣ 𝐊𝐡𝐮𝐞̂, 𝐓𝐚̂𝐲 𝐇𝐨̂̀, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
✔𝐂𝐇 𝟐: 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐨̃ 𝟒𝟓 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠, Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚, 𝐇𝐍
✔𝐂𝐇 𝟑: 𝐬𝐨̂́ 𝟕𝟓 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐲̀ 𝐓𝐫𝐚̂𝐦, 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲, 𝐇𝐍
✔𝐂𝐇 𝟒: 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟑𝟗 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐮̛̣, 𝐇𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠

#quatanggomsu
#batdiabattrang
#gomsubattrang
#115thuykhue
#batdiagiadung
#batdicaocap
#quatangdoanhnghiep
#amchenbattrang
#quaquy
#quatangcaocap
#bonghutlocphongthuy
#binhphongthuy
#amchenquatang
#lohoabattrang
#dothobattrang
#tuongphongthuy
#quatanggiare
#tranhgombattrang
#tranhlaptuongrao
#denngugomsu
#denngubattrang

Nguồn : https://battrangceramic.net.vn

Gốm sứ Bát Tràng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.